Informujemy, że:

administratorem Państwa danych osobowych jest: King ZOO Sp. z o.o. 20-504 Lublin, ul. Orkana 4.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 2. prowadzenie działań marketingowych;
 3. dochodzenie roszczeń;
 4. archiwizacja;
 5. udzielanie odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora;
 6. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
 1. udzielona zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania poprzez stronę internetową administratora.
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 1. procesorom w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi w imieniu administratora;
 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 3. kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 1. przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 4. okres na jaki została udzielona zgoda.
Mają Państwo prawo do:
 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody uniemożliwi wysyłanie odpowiedzi na zapytanie o wycenę lub zawarcie umowy.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kierować na adres e-mail administratora: kingzoo@kingzoo.pl